Những Lưu Ý Khi Thành Lập Công Ty Tnhh Hai Thành Viên Trở Lên

Trong các loại hình thành lập công ty thì không ít người biết về công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nhưng có thể có những vấn đề đơn giản nhất về thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên mà bạn chưa được rõ?

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ hai thành viên trở lên và không vượt quá năm mươi. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân từ khi ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký. Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu.

Địa chỉ trụ sở chính là nơi diễn ra các hoạt động của công ty, và có những văn bản xác minh địa chỉ đó là xác thực. Một trong văn bản đó là hợp đồng thuê, mượn nhà, giấy tờ nhà đất, sổ hộ khẩu có đề đúng địa chỉ đó. Trước khi thành lập công ty TNHH các thành viên phải thống nhất và đảm bảo những giấy tờ đó khi vận hành doanh nghiệp, phát hành hóa đơn trong giao dịch.

Các cá nhân tổ chức góp vốn của công ty TNHH hai thành viên phải đảm bảo góp đủ đúng thời hạn quy định trong điều lệ công ty. Các thành viên sáng lập phải thống nhất tỷ lệ vốn góp để làm cơ sở phân chia lợi nhuận và mức chịu trách nhiệm đối công ty.Vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên được đăng ký khi thành lập là cơ sở xác định mức đóng thuế môn bài. Vốn điều lệ công ty dưới 10 tỷ đóng thuế môn bài 2 triệu/ năm, trên 10 tỷ đóng thuế môn bài 3 triệu/ năm.

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên phải đảm bảo nghĩa vụ mà tất cả doanh nghiệp phải chấp hành đó là:

1.Công ty đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi đăng ký ngành, nghề đầu tư có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình vận hành doanh nghiệp.

 1. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.
 2. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 3. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động.
 4. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.
 5. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh, công khai thông tin về thành lập công ty.
 6. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ thành lập công ty và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
 7. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.
 8. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm:

 1. Giấy đề nghị thành lập công ty
 2. Điều lệ thành lập công ty
 3. Danh sách thành viên góp vốn thành lập công ty
 4. Giấy tờ chứng thực của cá nhân hoặc tổ chức là thành viên công ty

Các thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền tham dự họp Hội đồng thành viên, biểu quyết tương ứng với phần vốn góp. Các thành viên được chia lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm vốn góp, được góp thêm vốn, định đoạt phần vốn góp vào công ty.

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải một lần họp. Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

Hội đồng thành viên quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; tăng hoặc giảm vốn điều lệ, thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; phát triển dự án đầu tư của công ty; Thông qua giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, bộ máy vận hành công ty;

Chi tiết cách thức thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên bạn liên hệ FADI để được thực hiện đúng quy chuẩn văn bản thành lập hiện tại. Và bạn không phải lo nghĩ về các vấn đề thực hiện thành lập công ty TNHH hai thành viên.